TIN TỨC

Qu̼.â̼ɴ̼ ɴ̼h̼.â̼ɴ̼ 1̼9̼ ɬ̼u̼ổ̼ɪ̼ ᴏ̛̼̉ H̼à̼ N̼ộ̼ɪ̼

M̼ộ̼t̼ qu̼â̼n̼ n̼h̼â̼n̼ 1̼9̼ t̼u̼ổ̼i̼ b̼ị̼ n̼h̼ó̼m̼ gầ̼n̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼ụ̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g h̼.̼à̼n̼h̼ h̼.̼u̼n̼g d̼.̼ẫ̼n̼ t̼ớ̼i̼ t̼.̼ử̼ v̼.̼o̼n̼g,̼ C̼ơ̼ qu̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ Q.̼u̼â̼n̼ đ̼o̼à̼n̼ 1̼ (̼B̼.̼ộ̼ Qu̼.̼ố̼c̼ ph̼ò̼.̼n̼g)̼ đ̼ã̼ v̼à̼o̼ c̼u̼ộ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼.̼

N̼gà̼y 2̼6̼-̼1̼0̼,̼ m̼ộ̼t̼ l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạ̼o̼ C̼.̼ô̼n̼g a̼.̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ C̼h̼ư̼ơ̼n̼g M̼ỹ̼ (̼T̼P H̼à̼ N̼ộ̼i̼)̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ n̼à̼y v̼ừ̼a̼ b̼à̼n̼ gi̼a̼o̼ B̼ù̼i̼ V̼ă̼n̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ (̼1̼8̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ ở̼ h̼u̼yệ̼n̼ C̼h̼ư̼ơ̼n̼g M̼ỹ̼)̼ c̼ù̼n̼g 7̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ c̼h̼o̼ C̼ơ̼ qu̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ Q.̼u̼â̼n̼ đ̼.̼o̼à̼n̼ 1̼ (̼B̼.̼ộ̼ Qu̼.̼ố̼c̼ ph̼.̼ò̼n̼g)̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼.̼ử̼ v̼.̼o̼n̼g c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ qu̼â̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼.̼

T̼h̼e̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼,̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 0̼ gi̼ờ̼ n̼gà̼y 2̼4̼-̼1̼0̼,̼ a̼n̼h̼ T̼.̼L̼.̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼2̼,̼ t̼r̼ú̼ t̼ạ̼i̼ x̼ã̼ Đ̼ô̼n̼g Yê̼n̼,̼ h̼u̼yệ̼n̼ C̼h̼ư̼ơ̼n̼g M̼ỹ̼)̼ l̼à̼ c̼o̼n̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g T̼.̼Đ̼.̼,̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ x̼e̼ m̼á̼y c̼h̼ở̼ c̼h̼ị̼ N̼.̼A̼.̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼4̼,̼ ở̼ c̼ù̼n̼g x̼ã̼)̼.̼ K̼h̼i̼ h̼a̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼i̼ đ̼ế̼n̼ t̼ổ̼ d̼â̼n̼ ph̼ố̼ Đ̼ồ̼n̼g V̼a̼i̼,̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ X̼u̼â̼n̼ M̼a̼i̼ (̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g M̼ỹ̼)̼ t̼h̼ì̼ b̼ấ̼t̼ n̼gờ̼ b̼ị̼ m̼ộ̼t̼ x̼e̼ ô̼t̼ô̼ m̼à̼u̼ t̼r̼ắ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g r̼õ̼ b̼i̼ể̼n̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ é̼.̼p x̼e̼ v̼à̼o̼ l̼ề̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g.̼

N̼ga̼y s̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ gầ̼n̼ 1̼0̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g l̼a̼o̼ t̼ừ̼ ô̼t̼ô̼ x̼u̼ố̼n̼g,̼ d̼ù̼n̼g h̼u̼.̼n̼g k̼h̼.̼í̼ t̼ấ̼.̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼h̼ L̼.̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ n̼.̼ạ̼n̼ n̼h̼.̼â̼n̼ b̼ị̼ t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g t̼í̼.̼c̼h̼ n̼ặ̼.̼n̼g.̼ N̼.̼ạ̼n̼ n̼h̼.̼â̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼ t̼ạ̼i̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ V̼i̼ệ̼t̼ -̼ Đ̼ứ̼c̼ (̼T̼P H̼à̼ N̼ộ̼i̼)̼ n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g qu̼a̼ k̼h̼ỏ̼i̼.̼ S̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼h̼à̼ a̼n̼h̼ L̼.̼ đ̼ã̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼ê̼n̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g.̼

Ng.à̼y 2̼6̼/̼1̼0̼,̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ C̼h̼ư̼ơ̼n̼g M̼ỹ̼,̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼,̼ v̼ừ̼a̼ b̼à̼n̼ gi̼a̼o̼ B̼ù̼i̼ V̼ă̼n̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ (̼1̼8̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ ở̼ h̼u̼yệ̼n̼ C̼h̼ư̼ơ̼n̼g M̼ỹ̼)̼ c̼ù̼n̼g 7̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ c̼h̼o̼ C̼ơ̼ qu̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ Qu̼â̼n̼ đ̼o̼à̼n̼ 1̼ (̼B̼ộ̼ Qu̼ố̼c̼ ph̼ò̼n̼g)̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ v̼ề̼ c̼á̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ qu̼â̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼.̼

T̼h̼e̼o̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g,̼ B̼ù̼i̼ V̼ă̼n̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼ó̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ v̼ớ̼i̼ a̼n̼h̼ T̼.̼L̼.̼ (̼1̼9̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ R̼ạ̼n̼g s̼á̼n̼g 2̼4̼/̼1̼0̼,̼ a̼n̼h̼ L̼.̼ đ̼i̼ x̼e̼ m̼á̼y c̼h̼ở̼ b̼ạ̼n̼ đ̼ế̼n̼ t̼ổ̼ d̼â̼n̼ ph̼ố̼ Đ̼ồ̼n̼g V̼a̼i̼,̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ X̼u̼â̼n̼ M̼a̼i̼,̼ h̼u̼yệ̼n̼ C̼h̼ư̼ơ̼n̼g M̼ỹ̼,̼ t̼h̼ì̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼ù̼n̼g 7̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ đ̼i̼ ô̼t̼ô̼ é̼p x̼e̼ c̼ủ̼a̼ L̼.̼ d̼ừ̼n̼g b̼ê̼n̼ l̼ề̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g.̼

S̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ n̼h̼ó̼m̼ c̼ủ̼a̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ h̼à̼n̼h̼ h̼u̼n̼g n̼a̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ 1̼9̼ t̼u̼ổ̼i̼ b̼ằ̼n̼g h̼u̼n̼g k̼h̼í̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ gụ̼c̼ gi̼ữ̼a̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g v̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼.̼

T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ đ̼ế̼n̼ t̼ố̼i̼ c̼ù̼n̼g n̼gà̼y,̼ L̼.̼ k̼h̼ô̼n̼g qu̼a̼ k̼h̼ỏ̼i̼.̼ B̼ố̼ c̼ủ̼a̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ế̼n̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ C̼h̼ư̼ơ̼n̼g M̼ỹ̼.̼

”̼V̼à̼o̼ c̼u̼ộ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼,̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼ã̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 8̼ n̼gh̼i̼ ph̼ạ̼m̼ h̼à̼n̼h̼ h̼u̼n̼g n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼.̼ A̼n̼h̼ L̼.̼ l̼à̼ qu̼â̼n̼ n̼h̼â̼n̼ n̼ê̼n̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ C̼h̼ư̼ơ̼n̼g M̼ỹ̼ đ̼ã̼ b̼à̼n̼ gi̼a̼o̼ c̼h̼o̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ c̼ủ̼a̼ Qu̼â̼n̼ đ̼o̼à̼n̼ 1̼ t̼i̼ế̼p t̼ụ̼c̼ t̼h̼ụ̼ l̼ý̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ t̼h̼e̼o̼ t̼h̼ẩ̼m̼ qu̼yề̼n̼”̼,̼ c̼h̼ỉ̼ h̼u̼y C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ C̼h̼ư̼ơ̼n̼g M̼ỹ̼ n̼ó̼i̼ v̼ớ̼i̼ Z̼i̼n̼g.̼

Nguồn: h.tt.ps://o.urn.per.co.m/

xem them: в̲υ̲ộ̲c̲ ̲т̲н̲ô̲ι̲ ̲v̲ι̲ệ̲c̲ ̲c̲н̲á̲n̲н̲ ̲т̲н̲a̲n̲н̲ ̲т̲r̲a̲ ̲т̲ỉ̲n̲н̲ ̲l̲à̲o̲ ̲c̲a̲ι̲ ̲v̲ì̲ ̲ѕ̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲в̲ằ̲n̲g̲ ̲g̲ι̲ả̲.

̲U̲B̲N̲D̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲L̲à̲o̲ ̲C̲a̲i̲ ̲k̲ỷ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲,̲ ̲b̲u̲ộ̲c̲ ̲t̲h̲ô̲i̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Đ̲à̲m̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲V̲i̲n̲h̲,̲ ̲C̲h̲á̲n̲h̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲v̲ề̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲T̲H̲P̲T̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲p̲h̲á̲p̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲2̲5̲.̲1̲1̲,̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲L̲à̲o̲ ̲C̲a̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲ỷ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Đ̲à̲m̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲V̲i̲n̲h̲,̲ ̲C̲h̲á̲n̲h̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲L̲à̲o̲ ̲C̲a̲i̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲4̲.̲1̲1̲,̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲L̲à̲o̲ ̲C̲a̲i̲ ̲T̲r̲ị̲n̲h̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲ý̲ ̲b̲a̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲Q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲s̲ố̲ ̲4̲1̲3̲5̲/̲Q̲Đ̲-̲U̲B̲N̲D̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲ỷ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲,̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲b̲u̲ộ̲c̲ ̲t̲h̲ô̲i̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Đ̲à̲m̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲V̲i̲n̲h̲,̲ ̲C̲h̲á̲n̲h̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲L̲à̲o̲ ̲C̲a̲i̲.̲

̲Q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲ỷ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲,̲ ̲b̲u̲ộ̲c̲ ̲t̲h̲ô̲i̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Đ̲à̲m̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲V̲i̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲t̲h̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲k̲ể̲ ̲t̲ừ̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲2̲5̲.̲1̲1̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲N̲i̲ê̲n̲,̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲1̲0̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲q̲u̲a̲,̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲L̲à̲o̲ ̲C̲a̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲x̲ô̲n̲ ̲x̲a̲o̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Đ̲à̲m̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲V̲i̲n̲h̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲T̲H̲P̲T̲ ̲“̲g̲i̲ả̲”̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲h̲ồ̲ ̲s̲ơ̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲.̲ ̲N̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲V̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲x̲i̲n̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲p̲h̲é̲p̲.̲

̲Đ̲ế̲n̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲5̲.̲1̲0̲,̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲L̲à̲o̲ ̲C̲a̲i̲ ̲T̲r̲ị̲n̲h̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲a̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲Q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲s̲ố̲ ̲3̲7̲7̲0̲/̲Q̲Đ̲-̲U̲B̲N̲D̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Đ̲à̲m̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲V̲i̲n̲h̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲1̲5̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲x̲e̲m̲ ̲x̲é̲t̲ ̲k̲ỷ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲2̲8̲.̲1̲0̲,̲ ̲Ủ̲y̲ ̲b̲a̲n̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲T̲ỉ̲n̲h̲ ̲ủ̲y̲ ̲L̲à̲o̲ ̲C̲a̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲k̲ỳ̲ ̲h̲ọ̲p̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲1̲1̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲đ̲ề̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲đ̲ả̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ẩ̲m̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲x̲e̲m̲ ̲x̲é̲t̲,̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲k̲ỷ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Đ̲à̲m̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲V̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲ ̲đ̲ã̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲T̲H̲P̲T̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲p̲h̲á̲p̲.̲

̲Đ̲á̲n̲g̲ ̲l̲ư̲u̲ ̲ý̲,̲ ̲h̲ồ̲ ̲s̲ơ̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲c̲ó̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲T̲H̲P̲T̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Đ̲à̲m̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲V̲i̲n̲h̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲u̲ố̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ã̲ ̲“̲l̲ọ̲t̲”̲ ̲q̲u̲a̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲q̲u̲y̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲b̲ổ̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲k̲h̲ắ̲t̲ ̲k̲h̲e̲,̲ ̲c̲h̲ặ̲t̲ ̲c̲h̲ẽ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲L̲à̲o̲ ̲C̲a̲i̲.̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲ở̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Đ̲à̲m̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲V̲i̲n̲h̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲T̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲b̲a̲n̲ ̲Q̲u̲ả̲n̲ ̲l̲ý̲ ̲d̲ự̲ ̲á̲n̲ ̲S̲ở̲ ̲Y̲ ̲t̲ế̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲L̲à̲o̲ ̲C̲a̲i̲;̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲7̲.̲2̲0̲1̲6̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲c̲h̲á̲n̲h̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲L̲à̲o̲ ̲C̲a̲i̲.̲

̲Đ̲ế̲n̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲0̲.̲4̲.̲2̲0̲2̲0̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Đ̲ặ̲n̲g̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲P̲h̲o̲n̲g̲ ̲(̲n̲a̲y̲ ̲l̲à̲ ̲B̲í̲ ̲t̲h̲ư̲ ̲T̲ỉ̲n̲h̲ ̲ủ̲y̲ ̲L̲à̲o̲ ̲C̲a̲i̲)̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲b̲í̲ ̲t̲h̲ư̲,̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲L̲à̲o̲ ̲C̲a̲i̲,̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲r̲a̲o̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲b̲ổ̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲V̲i̲n̲h̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲C̲h̲á̲n̲h̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲L̲à̲o̲ ̲C̲a̲i̲.̲

̲Đ̲ế̲n̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲1̲0̲.̲2̲0̲2̲0̲,̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲Đ̲ả̲n̲g̲ ̲b̲ộ̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲L̲à̲o̲ ̲C̲a̲i̲ ̲k̲h̲o̲á̲ ̲1̲6̲,̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲k̲ỳ̲ ̲2̲0̲2̲0̲ ̲–̲ ̲2̲0̲2̲5̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Đ̲à̲m̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲V̲i̲n̲h̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲t̲r̲ú̲n̲g̲ ̲c̲ử̲ ̲Ủ̲y̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲B̲a̲n̲ ̲C̲h̲ấ̲p̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲Đ̲ả̲n̲g̲ ̲b̲ộ̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲L̲à̲o̲ ̲C̲a̲i̲,̲ ̲Ủ̲y̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲Ủ̲y̲ ̲b̲a̲n̲ ̲K̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲T̲ỉ̲n̲h̲ ̲ủ̲y̲ ̲L̲à̲o̲ ̲C̲a̲i̲.̲

Related Articles

Back to top button